ŁÓDŹ +48 608 516 511
lodz@marwys.pl
WARSZAWA + 48 604 515 775
warszawa@marwys.pl

Polityka prywatności

Właściciel witryny dbając o zabezpieczenie powierzanych mu danych osobowych, w związku z prowadzoną działalnością i świadczonymi usługami przedstawia informację o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie art. 13 Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w firmie MARWYS Marek Wystop (ul. Nastrojowa 16/7, 91-496 Łódź )

  1. Administratorem danych osobowych podanych w umowie jest Marek Wystop („MARWYS” MAREK WYSTOP, ul. Nastrojowa 16/7, 91-496 Łódź NIP:7260382048) zwany dalej: „Administratorem„. Kontakt z Administratorem możliwy jest w formie elektronicznej pod adresem lodz@marwys.pl .
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy o świadczenie usług prawnych pomiędzy Klientem a Administratorem, zwana dalej: „Umową„, dla której realizacji przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne ( art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzania Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  3. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy, a także w celu księgowego i podatkowego rozliczenia realizacji umowy oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń wyłącznie w niezbędnym do tego zakresie.
  4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy, nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez czas do ustania okresu przedawnienia roszczeń związanych z Umową, tj. nie więcej niż 6 lat od daty zakończenia Umowy, a w zakresie danych niezbędnych do rozliczeń księgowych i podatkowych przez okres przewidziany przepisami prawa podatkowego tj. przez okres 5 lat licząc od końca roku podatkowego w jakim powstało zobowiązanie podatkowe, wynikające z umowy.
  6. Administrator przekaże dane osobowe następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi księgowo – rachunkowe dla Administratora w celu i na potrzeby realizacji umowy oraz innym podmiotom, tj. sądom powszechnym, sądom administracyjnym, organom ścigania, organom administracji publicznej, organom podatkowym oraz wskazanymi przez Klienta osobom trzecimi zgodnie z zawartą umową i wyłącznie w celu jej realizacji. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest także przekazanie danych osobowych innemu adwokatowi albo radcy prawnemu celem zastąpienia Administratora danych w realizacji umowy zawartej z Klientem.
  7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  8. Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.
  9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. W oparciu o dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Klienta zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.